ypourgeio-esoterikon

Με έγγραφό του και με θέμα το άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μ. Σταυριανουδάκης επισημαίνει προς τους δήμους ότι, σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξακολουθούν να μην έχουν προβεί στο άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας και να μην έχουν μεταφέρει τα εκ του νόμου απαιτούμενα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους σε αυτόν.

Ο κ. Σταυριανουδάκης τονίζει πως σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης των υπόχρεων φορέων με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους θα κληθούν να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ» (άρθρο 214 κ.επ.) του ν. 3852/2010.

Ειδικότερα στο έγγραφο του γγ του ΥΠΕΣ αναφέρονται τα εξής:

Με το υπ’ αριθμ. 2/175503/ΔΛΤΠ/12-10-2022 νεότερο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών κατάλογος φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι έχουν μεν προβεί στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ αλλά, παρά τις συνεχείς υπομνήσεις, εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει τα εκ του νόμου απαιτούμενα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά τους σε αυτόν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Ως εκ τούτου δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αφορούν:
-στη μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων τους στην Ταμειακή τους Διαχείριση στην ΤτΕ και η τήρηση του ορίου ρευστότητας εκτός ΣΛΘ μέχρι του ορίου του 5% επί των συνολικών τους διαθεσίμων, καθώς και
-στη διενέργεια των υποχρεωτικών συναλλαγών των ΦΓΚ μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην ΤτΕ. Στις υποχρεωτικές συναλλαγές εντάσσεται και η καταβολή των πάσης φύσεων αμοιβών του προσωπικού των ΦΓΚ, οι οποίοι μισθοδοτούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). Η σταδιακή μετάπτωση των πάσης φύσεως αμοιβών των ΦΓΚ στην ΤτΕ είναι σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε την προηγούμενη αλληλογραφία μας επί του θέματος και παρακαλούμε εκ νέου, όσους εκ των αποδεκτών φορέων δεν έχουν προβεί, έως τη λήψη του παρόντος εγγράφου, στη μεταφορά των διαθεσίμων τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που άνοιξαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 69Α του ν. 4270/2014 και στην υπ’ αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την επίσπευση των απαιτούμενων σχετικών ενεργειών τους.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, όχι μόνο το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης αλλά και η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν, αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στην παρ. 14 του προαναφερόμενου άρθρου του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 80 του ν. 4764/2020, καθορίζεται το μέγιστο όριο ρευστότητας που μπορεί να διατηρούν εκτός του υπό συζήτηση λογαριασμού οι υπόχρεοι φορείς, ως ακολούθως:
«Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός του Σ.Λ.Θ., ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω των λογαριασμών που τηρούν οι φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Σ.Λ.Θ. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συστηματική βάση το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των διαθεσίμων, με την επιφύλαξη της παρ. 13. Κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Φορέα και της σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ., δύναται το ανωτέρω ποσοστό να διαμορφώνεται αναλόγως».

Συνεπεία των ανωτέρω, σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης των υπόχρεων φορέων με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους θα κληθούν να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ» (άρθρο 214 κ.επ.) του ν. 3852/2010.

Στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στο 72870/2-11-2020 προηγούμενο δικό μας.

Τέλος παρακαλούμε εκ νέου τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους,
στις οποίες επίσης κοινοποιείται το παρόν, για:
-τον έλεγχο της εφαρμογής των μνημονευόμενων διατάξεων από τους υπόχρεους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης χωρικής αρμοδιότητάς τους και
-την άμεση ενημέρωση του Υπουργείου μας για κάθε σχετική εξέλιξη.

ΣΧΕΤ.: α) Τα υπ’ αριθμ. 2/25966/ΔΛΤΠ/19-6-2020, 2/41160/ΔΛΤΠ/16-10-2020,
2/90840/ΔΛΤΠ/28-7-2021 και 2/113531/ΔΛΤΠ/24-3-2022 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Τα υπ’ αριθμ. 45266/15-7-2020, 71345/27-10-2020, 67325/16-9-2021
και 22558/6-4-2022 έγγραφά μας.

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

thirteen + sixteen =