Σεραφειμ κύθηρα μητρόπολη εκκλησία

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ’ ἀριθ. 229/2023)

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων 

«Ἡ Χάρις μετά πάντων ὑμῶν· ἀμήν»

(Τιτ. γ’ 15)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες τῶν παιδιῶν μας,

Εὐλογημένη, εἰρηνική καί ἀγλαόκαρπη ἡ νέα Πνευματική καί Κατηχητική χρονιά!

Ἡ σημερινή Κυριακή, Κυριακή τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί Κυριακή τοῦ σπορέως σηματοδοτεῖ τήν ἐπίσημη ἔναρξι τῆς Πνευματικῆς καί Κατηχητικῆς σπορᾶς εἰς τό Πνευματικό καί Ἐκκλησιαστικό Γεώργιο τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα εἰς τάς καρδίας τῶν παιδιῶν μας, τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν, τῶν νέων καί τῶν νεανίδων, τῆς μαθητιώσης καί τῆς σπουδαζούσης νεολαίας μας.

Βεβαίως, ἡ πνευματική καλλιέργεια τοῦ λογικοῦ μας Ποιμνίου, καί κατά προτεραιότητα τῆς νεολαίας μας, δέν περιορίζεται εἰς τό διάστημα αὐτό τῆς Κατηχητικῆς χρονιᾶς, ἀλλά πρέπει νά διενεργῆται καθ’ ὅλον τό Ἐκκλησιαστικόν ἔτος, καθώς ἀνακυκλώνονται οἱ Δεσποτικές, Θεομητορικές καί Ἁγιολογικές ἑορτές τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ὅμως, ἰδιαίτερη ποιμαντική μέριμνα καταβάλλεται κατ’ αὐτήν τήν Ἐκκλησιαστικήν περίοδον μέ τά Κατηχητικά μας Σχολεῖα, τά Ἑσπερινά Κηρύγματα, τίς Ὁμάδες Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τίς Σχολές Γονέων καί Κηδεμόνων, τά τμήματα ἐκμαθήσεως τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τήν λειτουργία παραδοσιακῶν χορευτικῶν ὁμίλων.

Ὅλα τά ἀνωτέρω, καί πρωτίστως ἡ συμμετοχή μας εἰς τήν Θείαν Λατρείαν τοῦ Εὐλογητοῦ Θεοῦ, τοῦ τῶν πάντων Ποιητοῦ καί εἰς τήν Μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας, καί μάλιστα εἰς τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί Θ. Κοινωνίας, μᾶς χαρίζουν τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς Θείας Χάριτος.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ «μελίρρυτος αὐτός ποταμός τῆς σοφίας», γράφει τά ἀκόλουθα περί τῆς Θείας Χάριστος.

«Πάντα διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ γίνεται» (Ε.Π.Ε. 23, 52). Καί σέ ἁπλουστευμένη ἔκφρασι μᾶς λέγει τά ἑξῆς ὁ Ἱερός Πατήρ : «Ἄν εἶναι μεγάλη εὐεργεσία νά πάρης χάρι ἀπό τούς ἀνθρώπους, πόσο μεγάλο δῶρο εἶναι τό νά εὕρῃς Χάριν ἀπό τόν Θεόν! ……… Ἐγνώριζε ὁ μακάριος Παῦλος πόσο σπουδαία εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, καί δι’ αὐτό εὔχεται νά τήν ἔχουν οἱ Χριστιανοί» (Ε.Π.Ε. 23, 22).

«Τώρα εἶναι ὁ καιρός διά νά λάβωμεν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὄχι διά τό δικαστήριον τῆς μελλούσης Κρίσεως (τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου). Τώρα δείχνει φιλανθρωπία (ὁ Κύριος καί Θεός μας), δέν ἀπαιτεῖ εὐθύνη. Τώρα δέν ἀνακρίνει, ἀλλά συγχωρεῖ. Τώρα δέν κρίνει καί δέν καταδικάζει, ἀλλά δείχνει οἶκτο καί Χάρι» (Ε.Π.Ε. 33,100).

«Ὅσοι προσέτρεξαν, συνεχίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὅλοι ἀπολαμβάνουν τήν δωρεά τοῦ Χριστοῦ καί σῴζονται μέ τήν Θεία Χάρι. Ὅσοι ὅμως θέλουν νά δικαιωθοῦν ἀπό τόν Μωσαϊκό νόμο (ἀναφέρεται εἰς τούς Ἰουδαίους), θά ἐκπέσουν ἀπό τήν Θεία Χάρι. Διότι ἀγωνίζονται νά σωθοῦν μόνοι τους καί δέν θά ἠμπορέσουν νά ἀπολαύσουν τήν φιλανθρωπίαν τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ. Καί ὄχι μόνον, ἀλλά καί θά ἐπισύρουν ἐπάνω τους τήν κατάρα τοῦ νόμου, ἀφοῦ κανένας ἄνθρωπος δέν δικαιώνεται μέ τά ἔργα τοῦ νόμου» (Γαλ. β’ 16) (Ε.Π.Ε. 34, 304).

Καί ἐπιπροσθέτως ὁ Ἱερός Πατήρ παρατηρεῖ ὅτι : «Δέν ἐξοδεύεται ἡ Θεία Χάρις, δέν τελειώνει ἡ δωρεά, δέν μολύνονται τά νερά τοῦ Βαπτίσματος. Καινούργιος εἶναι ὁ τρόπος τῆς καθάρσεως, ἀφοῦ δέν πρόκειται διά σωματικόν καθαρισμόν. Εἰς τήν περίπτωσιν μέν τῶν σωμάτων, ὅταν καθαρίσουν περισσοτέρους ἀνθρώπους τά νερά, μολύνονται περισσότερο. Ἐνῷ ἐδῶ (εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα) ὅσο περισσοτέρους καθαρίζουν, τόσο καθαρώτερα γίνονται» (Ε.Π.Ε. 36, 164).

«Ἡ Χάρις μετά πάντων ὑμῶν ἀμήν»

Ὁ αἰώνιος καί ἀπαράμιλλος «Γεωργός τῶν καλῶν καί φυτουργός τῶν ἀγαθῶν» Κύριος καί Θεός καί Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἐδίδαξε εἰς τήν σημερινήν βαρυσήμαντον καί προσφιλῆ παραβολήν τοῦ σπορέως ποῖος εἶναι ὁ ὑγιής πνευματικός σπόρος, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, καί ποία εἶναι «ἡ ἀγαθή γῆ»,  ἡ ὁποία ἀπέφερε «καρπόν ἑκατονταπλασίονα». Εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι «ἐν καρδίᾳ καλῇ καί ἀγαθῇ ἀκούσαντες τόν λόγον κατέχουσι (τόν φυλάσσουν μέσα τους ὡς πολύτιμον θησαυρόν) καί καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ» (Λουκ. η’15).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι τό πνευματικό «ἅλας τῆς γῆς» καί τό «φῶς τοῦ κόσμου» κατά Χάριν καί ἡ «πόλις ἡ ἐπάνω ὄρους κειμένη» μᾶς συμβουλεύουν μέ τόν Θεοφώτιστον Ἁγιοπατερικόν λόγον των καί μέ τό ὁλοφώτεινο καί ἅγιο παράδειγμά των νά πρωτοστατοῦμε εἰς «ἔργα καλά», ἔργα Χριστιανικῆς Πίστεως καί Ὀρθοδοξίας, ἔργα θεοδίδακτης Ἀγάπης καί φιλανθρωπίας.

Καί ὁ μέγας τῶν ἐθνῶν Ἀπόστολος Παῦλος εὔχεται εἰς τόν Ἀπόστολον Τίτον, Ἐπίσκοπον Κρήτης καί τό ἐκεῖσε Ποίμνιόν του, καθώς ἐπίσης καί εἰς τούς πιστούς Χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων, διαχρονικῶς, νά ἔχουν ὡς ἀναφαίρετον ἀπόκτημά των τήν Θείαν Χάριν.

Μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Μεγάλου καί Αἰωνίου Θείου Διδασκάλου, θά πραγματοποιηθοῦν καί ἐφέτος οἱ ἀκόλουθες ἐκκλησιαστικές δραστηριότητες :

1.Ἡ Κατήχησις τῆς μαθητιώσης νεολαίας μας. Ὁ πνευματικός σπόρος τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναγκαῖο, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά, νά πέσῃ στίς παιδικές καί νεανικές καρδιές. Τά παιδιά καί οἱ νέοι μας δέχονται μέσῳ τῆς πληροφορικῆς πολλά καί ποικίλα μηνύματα, συνθήματα καί καθοδηγήσεις ἀπό πολλές μεριές καί ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νά παραπλανηθοῦν καί νά ἀποπροσανατολισθοῦν. Γι΄αὐτόν τόν λόγο ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἐγκύπτει στοργικά  καί δέχεται μέ πολλή ἀγάπη στούς κόλπους της τά παιδιά της στά Κατηχητικά Σχολεῖα καί τίς πνευματικές συντροφιές νέων, πού ἐπίσημα ἀρχίζουν ἀπό σήμερα τήν λειτουργία τους. Καί ἐπειδή τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν βάλλεται πολλαχόθεν καί τείνει νά ἐξοβελισθῇ ἀπό τόν σχολικό χῶρο, εἶναι περισσότερο θρησκειολογικό, καί δέν ἔχει, ὅπως θά ἔπρεπε, σύμφωνα μέ ἀπόφασι τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἀποκλειστικά κατηχητικό καί ὁμολογιακό χαρακτῆρα, ἀντιλαμβάνεσθε πόσο χρήσιμη καί ἀπαραίτητη εἶναι ἡ Κατήχησις τῆς νεολαίας μας.

Ἐπιτακτική εἶναι ἡ ἀνάγκη νά κατηχηθοῦν τά παιδιά μας στά βασικά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς μας Πίστεως, στή Θεία Λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στήν ἠθική καί πνευματική κατά Χριστόν διδασκαλία καί ζωή, στή γνῶσι τῆς Λειτουργικῆς ζωῆς καί τῶν Θείων Μυστηρίων τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Νά διδαχθοῦν τήν Ὀρθόδοξη ὀντολογία καί φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου, πῶς πλάσθηκε ἀπό τόν Θεῖο Δημιουργό , πῶς πρέπει  νά ζῇ, σύμφωνα μέ τήν Χριστιανική θεώρησι καί διδασκαλία, καί ποιός εἶναι ὁ προορισμός του. Γιατί, σύμφωνα μέ τίς νεοταξικές καί νεοεποχητικές θεωρίες, τά παιδιά μας, καί μάλιστα τά χριστιανόπουλα, στήν ἄωρη τους σχολική ἡλικία διδάσκονται ὅλες τίς θρησκεῖες καί ὑποχρεώνονται νά δέχωνται μαθήματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης γιά νά ἐπιλέξουν τήν θρησκεία τους καί τό φῦλο τους, ἀφοῦ, δυστυχῶς, ἐντέχνως καί προκλητικῶς λανσάρεται καί τό τρίτο φῦλο, ἐκτός τοῦ ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ φύλου. Ὁποία ἠθική καί πνευματική κατάπτωσις καί καταρράκωσις!!!

Ἡ ἔναρξις τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων θά γίνῃ τό Σάββατον 14 Ὀκτωβρίου ἤ τήν Κυριακήν 15 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

  1. Ἡ Σχολή Γονέων καί Κηδεμόνων. Ἐπανῆλθε σύν Θεῷ ἡ λειτουργία τῆς ἄτυπης Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων εἰς τά Πνευματικά Κέντρα Ποταμοῦ (Σάββατον 21 Ὀκτωβρίου, ὥρα 7μ.μ.) καί Κεραμωτοῦ (Κυριακή 22 Ὀκτωβρίου, ὥρα 7μ.μ.) μία φορά τόν μῆνα. Ὡς γνωστόν, ἡ προσπάθεια αὐτή τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού ἐπαναλαμβάνεται γιά 19η χρονιά, ἀποσκοπεῖ τόσο στήν στήριξι καί ἐνίσχυσι τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας καί τήν ἁρμονική συμβίωσι τῶν συζύγων, ὅσο καί στήν ὀρθή ἀγωγή καί διαπαιδαγώγησι τῶν τέκνων τους κατά τά ὡς ἄνω.
  2. Ὁμάδες Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς. Καί αὐτή ἡ προσπάθεια τῆς συμμελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού ἀρκετά χρόνια πρό τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ γίνονταν στή Χώρα καί τόν Ποταμό ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. π.Πέτρο Μαριᾶτο, Ἰατρό, θά ἀποδώσῃ πνευματικούς καρπούς, διότι ἡ πνευματική αὐτή συντροφιά ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τήν πηγή τῆς ζωῆς, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί γενικώτερα τήν Ἁγία Γραφή καί

4.Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα. Καί ἡ ἄτυπη Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, πού ἐπί σειράν ἐτῶν ἐλειτούργησε καί θά λειτουργήσῃ εἰς τό Λιβάδι καί τόν Καραβᾶ, θά προσφέρη στά νεαρά βλαστάρια μας τήν γνῶσι τῆς πατρώας Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ ὁποία (γνῶσις) θά βοηθήσῃ στή Θεία Λατρεία. Ἀλλά καί οἱ παραδοσιακοί Ἐλληνικοί χοροί ἀπέδωσαν στό παρελθόν καί θά ἀποδώσουν καί πάλιν πολιτιστικές ἐκδηλώσεις στόν τόπο μας.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Τίς ἡμερομηνίες λειτουργίας τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων, πού θά γίνωνται στήν Χώρα, τό Λιβάδι, τόν Κάλαμο, τά Φράτσια, τόν Αὐλέμωνα, τίς Καρβουνάδες, τόν Ποταμό, τήν  Ἁγία Πελαγία καί τόν Καραβᾶ, θά πληροφορηθῆτε ἀπό τούς  Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους  σας. Ὁμοίως καί γιά τίς Ὁμάδες Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, τήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.

Σᾶς εὔχομαι καλήν ὑγιεία σώματος καί ψυχῆς καί κάθε βιοτική καί πνευματική εὐλογία. Καλή πρόοδο στά παιδιά σας καί καλή δύναμι εἰς τά ἔργα σας.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

five × 1 =