dia-xriston-ekklisian

Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων

Ἐν Κυθήροις τῆ 10ῃ Αὐγούστου 2023

Εὐλογημένη καί χαριτοφόρος ἡ Ἱερά περίοδος τοῦ Δεκαπενταυγούστου.
Σέ πρόσφατη ἀνακοίνωσί του ὁ Δήμαρχος Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Εὐστράτιος Χαρχαλάκης, ἀναφερόμενος στήν Ἱερή Πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἁγίας Μόνης Κυθήρων (6-8-2023), σημειώνει καί τά ἑξῆς : «Τό Προσκύνημα, ὅπως καί αὐτό τῆς Μυρτιδιώτισσας, ἀνήκει στήν ἀδιαφιλονίκητη κυριότητα τοῦ Δήμου μας (ἡ ὑπογράμμισις δική μας) καί τελεῖ ὑπό τήν ἀποκλειστική διαχείριση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων – Ἀντικυθήρων».Τό ἴδιο ἐτόνισε μέ ἀπόλυτο τρόπο τήν ἴδια ἡμέρα εἰς τό Δημαρχεῖον Κυθήρων μετά τόν ἀπολογισμό τῶν πεπραγμένων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων (Ε.Ε.Π.Κ.Α.) ἐνώπιον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων.

Ὁ κ.Δήμαρχος διά νά γράψη αὐτά προφανῶς στηρίζεται στό Π.Δ. 272/1985 καί στό ἐπικαιροποιημένο Π.Δ. 5/2017. Ὅμως, τά τρία προηγούμενα Διατάγματα τοῦ 20οῦ αἰῶνα (Β.Δ. 1920, Π.Δ. 1941 καί Π.Δ. 1943) ἀναφέρονται γενικά στή διαχείρισι τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας, καί δέν γίνεται πουθενά λόγος καί ἀναφορά γιά τή διαχείρισι τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων. Τά δύο Προεδρικά Διατάγματα τοῦ 1941 καί τοῦ 1943 μάλιστα ὥριζαν ὡς Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτη Κυθήρων, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ ὁποίου γινόταν ἡ διαχείρισις τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας. Καί αὐτό διήρκησε μέχρι τό 1984.

Ἐμπνευστής καί πάτρωνας τοῦ Π.Δ.272/1985 καί τοῦ ἐπικαιροποιημένου Π.Δ.5/2017 ἦτο ὁ συμπολίτης μας Συνταγματολόγος Καθηγητής κ.Γεώργιος Κασιμάτης, Νομικός Σύμβουλος τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ καί συντάκτης τοῦ ἄρθρου 84 τοῦ Ν.1416/84 (Α’ 18), δυνάμει τοῦ ὁποίου ἐξεδόθησαν τά ὡς ἄνω δύο Π.Δ. Ὁ σεβαστός Καθηγητής κ.Κασιμάτης, Συνταγματολόγος καί ὡς ἐκ τούτου γνώστης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, παρ’ ὅτι τά προηγούμενα τρία Διατάγματα (Β.Δ. 1920, Π.Δ. 1941 καί Π.Δ. 1943) δέν
ἀναφέρονται κἄν στά Ἱερά Προσκυνήματα Κυθήρων, ὅπως προείπαμε, (καί γιά νά μή σχηματισθῆ ἡ ἐντύπωσις ὅτι ἀοριστολογοῦμε ἤ ὑπερβάλλουμε θά δημοσιευθοῦν στό τέλος αὐτούσια τά τρία αὐτά Διατάγματα), ὁ κ.Καθηγητής τά ἀναφέρει ὀνομαστικῶς καί ὁρίζει τά τῆς Διοικήσεως καί Διαχειρίσεως τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, ἀντικαθιστῶν διά τοῦ προμνησθέντος νόμου τόν ἑκάστοτε Μητροπολίτην Κυθήρων ἀπό Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας μέ ἔμμισθον λαϊκόν Πρόεδρον. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά διά τοῦ νόμου αὐτοῦ ὁρίζει ὅτι τήν Διοίκησιν καί Διαχείρισιν τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων ἔχει ἡ Ἐπιτροπή Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων (Ε.Ε.Π.Κ.Α.) καί, ὅταν αὐτή παύσῃ νά λειτουργῇ διά διαφόρους λόγους, ἡ κινητή καί ἀκίνητη περιουσία τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων περιέρχεται στήν κυριότητα τοῦ Δήμου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων. Κάτι, πού δέν προβλέπεται γιά κανένα ἄλλο Ἱερό Προσκύνημα στόν Ἑλλαδικό χῶρο, διότι ἀντίκειται στούς Ἱερούς Κανόνες καί τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος.

Προφανῶς, ὁ κ.Καθηγητής διά νά κάμῃ τάς ὡς ἄνω ρυθμίσεις ἐπηρεάσθηκε ἀπό τό Κυβερνητικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (τῆς 10ετίας τοῦ ΄80), πού εἶχε ὡς σύνθημα νά κατασχέσῃ τήν Ἐκκλησιαστική καί Μοναστηριακή Περιουσία. Καί εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ Ἱερές Μονές, οἱ ὁποῖες προσέφυγαν εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Δικαστήριον ἐδικαιώθησαν καί ἐπεδικάσθη βαρύτατο πρόστιμο εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.

Γνωρίζει, ὅμως, καλῶς ὁ κ.Δήμαρχος, ὅτι τόσον ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων, ὅσον καί αὐτή αὕτη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου της, προσέφυγαν στό Σ.τ.Ε. τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2017 κατά τοῦ ἐπικαιροποιηθέντος Π.Δ. 5/2017, καί ἰδιαίτερα κατά τοῦ ἄρθρου 15, διά τοῦ ὁποίου ὁρίζεται ἡ διοίκησις καί διαχείρισις τῆς κινητῆς καί ἀκινήτου περιουσίας τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων Κυθήρων νά γίνεται ὑπό τῆς Ἐγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, ἐνῷ ἡ κινητή καί ἀκίνητος περιουσία τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων νά περιέλθῃ εἰς τόν Δῆμον Κυθήρων & Ἀντικυθήρων, σέ περίπτωσι πού ἡ ΕΕΠΚΑ δέν ὑφίσταται πλέον.
Τήν ἀντικανονικότητα καί τήν ἀντισυνταγματικότητα αὐτοῦ τοῦ ἐπίμαχου ἄρθρου προσβάλαμε στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων τό 2017 καί ἐκκρεμεῖ ἡ ἀπόφασις τοῦ Σ.τ.Ε., μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες ἀναβολές. Καί αὐτό τό γνωρίζει καλῶς ὁ κ.Δήμαρχος, γιατί μέ τήν δική του πρωτοβουλία ὁ Δῆμος Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ἔκαμε παρέμβασι ὑπέρ τοῦ κύρους τοῦ ἀνωτέρω Προεδρικοῦ Διατάγματος.

Ἀφοῦ, ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, θεωρεῖται βεβιασμένη ἡ δήλωσις τοῦ κ.Δημάρχου ὅτι τά δύο ὡς ἄνω Ἱερά Προσκυνήματα ἀνήκουν «στήν ἀδιαφιλονίκητη κυριότητα τοῦ Δήμου». Αὐτό προκαλεῖ τό αἴσθημα τοῦ φιλοχρίστου Κυθηραϊκοῦ λαοῦ, πού ἔχει σάν πνευματικό νόμο καί μακροχρόνια παράδοσι τόν ἀπόλυτο σεβασμό στά «Ἁγιάτικα» («νά περνᾶς ἀπό τά Ἁγιάτικα
καί νά τινάζεις τήν σκόνη ἀπό τά παπούτσια σου»). Καί ἀσφαλῶς δέν ὑπάρχουν μεγαλύτερα καί ἁγιώτερα Ἁγιάτικα ἀπό τήν Μυρτιδιώτισσα καί τήν Ἁγία Μόνη. Ἡ σύνεσις καί ἡ διάκρισις ἐπιβάλλει νά ἀναμείνωμε τήν ἐτυμηγορία τοῦ Ἀνωτάτου Διοικητικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χώρας μας (τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας).

Τά Ἱερά Προσκυνήματά μας διέλαμψαν ὡς Ἱερές Μονές καί ἔχουν μακραίωνα φωτεινή ἱστορία, ἡ ὁποία καταγράφεται στούς κώδικες τῶν Ἐπισκόπων Κυθήρων, καί ἰδιαίτερα τῶν ἀειμνήστων Νεκταρίου Βενιέρη, Νικηφόρου Μόρμορη, Εὐγενίου Μαχαιριώτη, τούς ὁποίους ἐξέδωκε πρό ἐτῶν ἡ Ἑταιρεία Κυθηραϊκῶν Μελετῶν.

Ἐάν, στήν περίοδο τῆς Ἀγγλοκρατίας, πού λειτουργοῦσαν σάν διαλελυμένες Ἱ. Μονές, οἱ ἑτερόδοξοι Ἀγγλικανοί καί Προτεστάντες ἐφάρμοζαν περιστασιακά ὡρισμένα ἀντικανονικά μέτρα, τό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας, μέ τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού εἶναι νόμος τοῦ Κράτους, καθορίζει συνταγματικῶς τά τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων. Καί αὐτήν τήν συνταγματικότητα ἐπικαλούμεθα.

Τά Ἱερά Προσκυνήματα νά λειτουργοῦν ὑπό τήν πνευματικήν ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων (ὅπως καί τώρα γίνεται), ὡς αὐτοτελῆ ὅμως Νομικά Πρόσωπα, πού διά Κανονισμῶν, τούς ὁποίους ἐψήφισε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Κανονισμοί 303 καί 304/2018, Φ.Ε.Κ. 54, 22-3-2018) ὁρίζονται τά τῆς Διοικήσεως καί Διαχειρίσεως τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, εἰς τό 7μελές Συμβούλιον τῶν ὁποίων θά μετέχουν, πλήν τῶν ἄλλων, καί ὁ Δήμαρχος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Π.Κ.Α. καί ἕνας ἐκλεγμένος ἐκπρόσωπος τῶν Δημοτικῶν Κοινοτήτων.

Αὐτά πρός ἐνημέρωσιν καί καθησυχασμόν τῶν Χριστιανῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀνησύχησαν καί ἐθορυβήθησαν μετά τήν ὡς ἄνω δήλωσιν τοῦ κ.Δημάρχου.
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο μητροπολίτης

† ο Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

eleven + 5 =