eggrafes-paidion

Ανακοινώνεται ότι για τις εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Κυθήρων για το Σχολικό Έτος 2024-2025 θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής τέκνου στον Παιδικό Σταθμό
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας(πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια, ορφανική οικογένεια). Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμιση του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο µερών.
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος:
– Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος φορολογικού Έτους ή
– Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου φορολογικού Έτους , σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.), προσκόμισης εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους
4. Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως από παιδίατρο. (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία) και φ/α του βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά περίπτωση): (αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να µοριοδοτηθούν)

Α) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:
Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, με ημερομηνία όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.
Αντίγραφο ενσήμων εκτυπωμένο από το ΙΚΑ (τελευταίου τριμήνου) ή Εργόσηµο (αντίγραφο εργόσηµου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) µηνών).
Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:
Βεβαίωση εργασίας από τον αντίστοιχο φορέα όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.
Γ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
Δ) ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ:
Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
Ε) ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές
ΣΤ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:
Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών, ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
i) Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
ii) Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:
-Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου (εφόσον υπάρχει)
-Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση (εφόσον υπάρχει).
-Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού (εφόσον υπάρχει) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω
(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών).
*Για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων, προκειμένου να µοριοδοτηθούν για την εργασία, θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο. Διαφορετικά µοριοδοτείται µόνο όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.
-Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:
-Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως µε επίσημη μετάφραση του (αν δεν είναι µε λατινική γραφή).
-Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.
*Βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές Α΄ κύκλου σπουδών).Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).
*Σε περίπτωση γονέων µε παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).
Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας , δηλαδή τα 2,5 έτη.
Οι αιτήσεις εγγραφών/επανεγγραφών για το Παιδικό Σταθμό του Δήμου Κυθήρων για το έτος 2024-2025 θα ξεκινήσουν 01 Ιουνίου και θα διαρκέσουν έως 30 Ιουνίου .
Οι γονείς /κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στο email: στο kythira@otenet.gr έως τις 30 Ιουνίου 2024.
Τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
ΚΑΡΤΈΛΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Καλλίγερος

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

six + 16 =