Αρχική ΚΥΘΗΡΑ Δημοτική Αρχή: Ιδού η λίστα. Καμία σκιά. Δείτε τη Διαύγεια

Δημοτική Αρχή: Ιδού η λίστα. Καμία σκιά. Δείτε τη Διαύγεια

diavgeia

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή απάντησε στην μείζονα αντιπολίτευση και τον κο Παναγόπουλο όσον αφορά τη λίστα των έργων απευθείας ανάθεσης. Στην ανακοίνωση τονίζεται τόσο το νομικό μέρος των αναθέσεων, όσο και το γεγονός ότι αυτές είναι γνωστές στην αντιπολίτευση και σε κάθε πολίτη αφού αναρτώνται στη Διαύγεια. Τέλος υπενθυμίζει ότι απευθείας αναθέσεις έχει υπογράψει και ο κ. Παναγόπουλος ως Διοικητής του Νοσοκομείου Μολάων. Διαβάστε την ανακοίνωση.

Η αλήθεια για τις απευθείας αναθέσεις

Η μείζων αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να απαντήσει επί της ουσίας στα καίρια θέματα και ερωτήματα που της έθεσε με 2 διαδοχικές του απαντήσεις ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Σούγιαννης. Φυσικά αυτό δεν μας κάνει εντύπωση, ήταν απολύτως αναμενόμενο, όχι μόνο από εμάς αλλά και από τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Μεταξύ άλλων περιμένουμε (από το Μάιο) να μας απαντήσει ευθέως, ξεκάθαρα και με σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία «ΠΟΤΕ», «ΠΟΥ» σε «ΠΟΙΟΝ» από όλους τους υπεύθυνους για την υλοποίηση του έργου του Belvedere και «ΤΙ» ακριβώς «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» έκανε η Αντιπολίτευση για να διορθωθούν παραλείψεις της μελέτης;

Η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας έχει κατά καιρούς υποβάλει γραπτά αιτήματα για τις απευθείας αναθέσεις, οι οποίες έχουν απαντηθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας  που ορίζει ο Νόμος (30 ημέρες). Πέραν της προφανούς απάντησης, ότι δηλαδή όλες οι απευθείας αναθέσεις (καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις) αναρτώνται στη Διαύγεια και στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ώστε ο καθένας (και οι αιρετοί) να μπορεί να αντλήσει οποιοδήποτε στοιχείο, στις 26-02-2020 με την με αρ. πρωτ. 374 απάντησή μας προς τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νίκο Μαγουλά, αναφέραμε επί λέξει τα ακόλουθα αναφορικά με την διάκριση του «έργου» από την «εργασία-υπηρεσία»:

«Κατ’ άρθρ. 1 Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «ως ‘έργο’ νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών αυτών απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης, με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές – συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών – ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών». Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει παγίως δεκτά τόσο νομολογιακά (σχετ. η Πράξη 56/2017 του Ελ.Συν.) όσο και από την πρακτική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στο σύνολο των δημοσίων φορέων της Χώρας, προκύπτει αναντίρρητα ότι οι απλές τεχνικές εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό αλλά αρκεί η συνήθης εμπειρία χρήσης των μηχανημάτων, όπως (ενδεικτικά) οι απλές επισκευές κτιρίων και υποδομών, οι χρώσεις (βαψίματα) και μονώσεις, οι αντικαταστάσεις κουφωμάτων, οι χωματουργικές εργασίες, οι αντικαταστάσεις λαμπτήρων, ηλεκτρολογικών πινάκων, πλακιδίων και ειδών υγιεινής, οι διαμορφώσεις πρασίνου και οι κηποτεχνικές εφαρμογές κ.λπ. δε συνιστούν αυτοτελή έργα αλλά «εργασίες» για τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί ότι ανατίθενται (ή δημοπρατούνται αν πρόκειται για δαπάνες άνω των 20.000€ + Φ.Π.Α.) χωρίς να χαρακτηρίζονται «έργα», αλλά «υπηρεσίες» προκειμένου οι αναθέτοντες φορείς να μην επιβαρύνονται με εργολαβικό όφελος και να διασφαλίζεται εξοικονόμηση πόρων προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτό έχει γίνει παγίως δεκτό, όχι μόνο στο δικό μας Δήμο, αλλά ευρύτερα και κατά το στάδιο του προληπτικού ελέγχου δαπανών από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Δήμος διαθέτει στο αρχείο του σειρά Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής της περιόδου 2011-2019 (δηλαδή της περιόδου υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελ.Συν.) που θεωρήθηκαν ακωλύτως ως απόλυτα σύννομα και ως ορθώς έχοντα από την Επίτροπο και αφορούσαν σε εκτέλεση τεχνικών εργασιών που δεν αποτελούν ολοκληρωμένο και αυτοτελές έργο και μπορούν να εκτελεστούν με τη συνήθη εμπειρία χρήσης μηχανημάτων ή εργαλείων ή δεν απαιτούν άκρως εξειδικευμένες γνώσεις ή επιστημονικά εξειδικευμένο προσωπικόΓια όλες τις εν λόγω συμβάσεις που εμπίπτουν στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 Ν.4412/2016: α) δεν απαιτείται η σύνταξη μελέτης αλλά η σύνταξη απλής τεχνικής περιγραφής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, β) δεν διορίζεται επιβλέπων μηχανικός ούτε υπάρχουν προμετρήσεις αλλά οι εργασίες παραλαμβάνονται από την τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου Τ.Υ. του Δήμου που συντάσσει τις τεχνικές περιγραφές, γ) η υποχρέωση απογραφής των εργασιών στο ΙΚΑ βαρύνει αποκλειστικά τους αναδόχους και προς τούτο υπάρχει ρητή υπόμνηση προς τους αναδόχους σε όλες τις σχετικές συμβάσεις ενώ η προσκόμιση βεβαίωσης απογραφής των υπηρεσιών αυτών στο Ι.Κ.Α. αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό πληρωμής το οποίο αν δεν προσκομιστεί δεν ολοκληρώνεται η πληρωμή ούτε εκδίδεται το σχετικό Χ.Ε.Π.».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι απευθείας αναθέσεις είναι μια νόμιμη και προβλεπόμενη από τις διατάξεις διαδικασία που ακολουθείται από όλους τους δημόσιους φορείς της Χώρας για κάθε προμήθεια ή εργασία προϋπολογισμού έως 20.000€ + ΦΠΑ, δηλαδή έως 24.800€, αποτελούν δε αποκλειστική αρμοδιότητα του Δημάρχου και δεν απαιτείται καμία απόφαση συλλογικού οργάνου για αυτές. Οι απευθείας αναθέσεις δίνονται με βάση την χαμηλότερη τιμή προσφοράςΑπευθείας αναθέσεις έχει υπογράψει και ο κ. Παναγόπουλος ως Διοικητής του Νοσοκομείου Μολάων, συνεπώς τα ανωτέρω είναι απολύτως γνωστά και στους συναδέλφους της μείζονος μειοψηφίας. Εξάλλου πάνω από το 60% των προϋπολογισμών όλων των δημοσίων φορέων της Χώρας υλοποιούνται με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Εάν κανείς ανατρέξει στους μέχρι το 2014 προϋπολογισμούς του Δήμου, σε εκείνους δηλαδή της τότε Δημοτικής Αρχής που όπως οι πάντες γνωρίζουν αποτελεί τον πολιτικό πρόγονο της σημερινής μείζονος μειοψηφίας, θα αντιληφθεί ότι οι απευθείας αναθέσεις είχαν εργαλειοποιηθεί για την αποκόμιση πολιτικού οφέλουςΕκατοντάδες κωδικοί μικροποσών για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά: για αγροτική οδοποιία, για ασπρίσματα, για βλάβες ύδρευσης κ.λπ. Η σημερινή Δημοτική Αρχή ήταν εκείνη που από τον πρώτο της προϋπολογισμό, αυτόν του 2015, εξαφάνισε σχεδόν το 70-80% των απευθείας αναθέσεων και στη θέση τους έβαλε συγκεντρωτικά ποσά που δημοπρατούνται κάθε χρόνο με δημόσιο διαγωνισμό, όπως η ετήσια σύμβαση της αγροτικής οδοποιίας, του σκυροδέματος, των βλαβών της ύδρευσης κ.λπ.  

Οι απευθείας αναθέσεις έχουν περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο και αφορούν κυρίως σε ζητήματα της καθημερινότητας και σε εργασίες συντήρησης υποδομών και δικτύων. Για παράδειγμα, η απόφραξη του δικτύου του ΒΙΟΚΑ στο Καψάλι ή η προμήθεια αντλιών, πινακίδων σήμανσης, κάδων απορριμμάτων, ασφαλτομείγματος για τις λακκούβες κ.λπ. γίνονται με τη νόμιμη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Με απευθείας ανάθεση επίσης εκπονούνται οι μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και ενεργειακών μέχρι του ποσού των 20.000€ + ΦΠΑ. Με αυτήν την διαδικασία για παράδειγμα εκπονήσαμε την μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων την οποία έχουμε υποβάλει για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής. Με απευθείας ανάθεση εκπονήσαμε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ύδρευσης (Master Plan) αλλά και τις προκαταρκτικές μελέτες του Βιολογικού Καθαρισμού της Αγ. Πελαγίας κ.ο.κ.

Τα περισσότερα χρήματα μάλιστα των απευθείας αναθέσεων επιστρέφονται στην τοπική κοινωνία αφού οι περισσότεροι επαγγελματίες που συνεργάζονται με το Δήμο είναι Κυθήριοι. Και θα συνεχίσει να αποτελεί επιλογή μας να συνεργαζόμαστε με τα τοπικά συνεργεία, με τις τοπικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αφού ο Δήμος όπως έχει τονιστεί είναι ο μεγαλύτερος «εργοδότης» πάνω στο νησί μας και ειδικά μέσα στην κρίση της πανδημίας η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι πρωταρχικός μας στόχος.

Χωρίς λοιπόν να υπάρχει καμία απολύτως σκιά δημοσιεύουμε τη λίστα των απευθείας αναθέσεων εργασιών, υπηρεσιών και βασικών προμηθειών από την 01-01-2019 μέχρι και σήμερα. Οι προμήθειες που αφορούν την ύδρευση και την καθαριότητα ή την καθημερινή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών (αντλίες, σωλήνες γεωτρήσεων, εισαγωγή/εξαγωγή αντλιών, ηλεκτρομηχανολογικό υλικό, καθαριστικά και απολυμαντικά, αναλώσιμα χορτοκοπτικών μηχανημάτων, γραφική ύλη κ.λπ.) παρέλκει να αναφερθούν καθώς πρόκειται για διαδικασίες της καθημερινότητας και δε νομίζουμε να θεωρούνται και αυτές από την αντιπολίτευση ως «σκιές», εξάλλου είναι τα πάντα αναρτημένα στη Διαύγεια και το Μητρώο Συμβάσεων.

Πάντως τα συμπεράσματα είναι προφανή και δεν έχουν ΚΑΜΙΑ ΣΚΙΑ41 απευθείας αναθέσεις το 2020 και ταυτόχρονα 25 δημόσιοι διαγωνισμοί (δημοπρασίες).
Απόλυτη ισορροπία, απολύτως απαραίτητες οι απευθείας αναθέσεις (σε όλους τους φορείς του Δημοσίου οι απευθείας αναθέσεις αποτελούν πάνω από το 60% των ετησίων δαπανών τους), απολύτως νόμιμες και διαφανείς. Τελεία και παύλα.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

four × 3 =

Exit mobile version