dimos-parou-aiolika-parka

Συνεχίζονται οι δράσεις του Δήμου Πάρου, αναφορικά με την ανάσχεση της επέλασης των μεγάλων επενδύσεων ΑΠΕ, χωρίς εξορθολογισμένο σχεδιασμό, με νέες νομικές ενέργειες ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά και με γνωστοποίηση των θέσεων του Δήμου στην ευρύτερη κοινότητα της αυτοδιοίκησης.

Έχοντας ήδη προχωρήσει, από το 2020, σε κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης προς τα αρμόδια δικαστικά όργανα, αναφορικά με τις άδειες που έχουν εκδοθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αφορούν σε εγκαταστάσεις Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος (ΑΣΠΗΕ), συνολικής δυναμικότητας 95 ανεμογεννητριών, ο Δήμος Πάρου προχωρά, με τη συνδρομή δικηγόρου, στην κατάθεση πρόσθετων λόγων ακύρωσης, αλλά και αιτήσεις αναθεώρησης για δύο νέες προβλεπόμενες επενδύσεις, πέραν των παραπάνω.

Νομικών ενεργειών συνέχεια για το Δήμο Πάρου

Πιο συγκεκριμένα, και αναφορικά µε την σύνταξη και κατάθεση Προσθέτων Λόγων Ακύρωσης επί των υπ’ αριθ. κατάθ. ΑΚ393/10.3.2020 και ΑΚ394/10.3.2020 Αιτήσεων Ακύρωσης που ο Δήμος Πάρου έχει ασκήσει ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, υπενθυμίζεται πως η Πάρος στρέφεται κατά των εκδοθεισών από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας αδειών παραγωγής Αιολικών Πάρκων που σκοπείται να εγκατασταθούν στο νησί της Πάρου και έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά µε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων», που αποτελείται από: «Αιολικό Πάρκο Σκουμπη Α.Ε.» ισχύος 9.2 MW, «Αιολικό Πάρκο Γκορακι Α.Ε. ισχύος 16,1 MW, «Αιολικό Πάρκο Καφουτσι Α.Ε.» ισχύος 27,6 MW, «Αιολικό Πάρκο Βουρλας A.E.» ισχύος 32,2 MW, «Αιολικό Πάρκο ∆ιστομος Α.Ε.» ισχύος 36,8 MW, «Αιολικό Πάρκο Γουρλες Α.Ε.» ισχύος 27,6 MW, «Αιολικό Πάρκο ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 23 MW, «Αιολικό Πάρκο Φωλια Α.Ε.» ισχύος 20,7 MW, «Αιολικό Πάρκο Γκαγκαρη Α.Ε.» ισχύος 25,3MW, στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νοµού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων µε το ΚΥΤ Παλλήνης, Νοµού Αττικής».

Οι πρόσθετοι λόγοι ακύρωσης, τους οποίους με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου ομόφωνα ανέθεσε στον δικηγόρο, κ. Τρύφωνα Κόλλια, αφορούν στα:

  1. «Αιολικό Πάρκο Γουρλες Α.Ε.», αποτελούµενο από δώδεκα (12) Α/Γ, συνολικής ισχύος 27,6 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα µέτρων και πενήντα εκατοστών (99,50 µ.) στις θέσεις «Κόρακας – Ράχες» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου του ∆ήµου Πάρου και
  2. «Αιολικό Πάρκο Στρουμπουλας Α.Ε.», αποτελούµενο από δέκα (10) Α/Γ, συνολικής ισχύος 23 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα µέτρων και πενήντα εκατοστών (99,50 µ.) στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας – Περιστέρι» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου του ∆ήµου Πάρου.

Οι πρόσθετοι λόγοι θα κατατεθούν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από τον δικηγόρο, σε συντονισμό και με τα υπόλοιπα νησιά που θίγονται, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί.

Αιτήσεις αναθεώρησης για δύο ακόμη εγκαταστάσεις ΑΣΠΗΕ

Πέραν των προαναφερόμενων, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχουν κατατεθεί από τις εταιρείες «Protonium Ενεργειακή Κοινότητα Αθηνών ΕΠΕ» και “Mercury Energy Μ.Ι.Κ.Ε.” αιτήσεις για την έκδοση δύο βεβαιώσεων παραγωγού, για οκτώ επιπλέον ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 7,2 μεγαβάτ.

Για την άσκηση των ένδικων μέσων για λογαριασμό του Δήμου Πάρου, θα πρέπει πρωτίστως να εκδοθούν οι εν λόγω βεβαιώσεις από τη ΡΑΕ, προκειμένου να υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα προσφυγής στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση έκδοσης των βεβαιώσεων από τη ΡΑΕ, αυτές θα προσβληθούν με τις υποχρεωτικές ενδικοφανείς προσφυγές, ήτοι Αιτήσεις Αναθεώρησης, εκ μέρους του Δήμου Πάρου προς τη ΡΑΕ, οι οποίες για το ενιαίο της αντιµετώπισης θα πρέπει να συνταχθούν αφενός µεν από δικηγόρο έµπειρο και ειδικό στα περιβαλλοντικά θέµατα, που κατ’ εξαίρεση θα πρέπει να οριστεί λόγω της σπουδαιότητας του θέµατος για την Πάρο, ενώ επιπροσθέτως αυτός θα πρέπει να συνεργαστεί και µε τους υπόλοιπους Δήμους που εναντιώνονται στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Και το δεύτερο σκέλος των ένδικων μέσων που θα ασκήσει ο Δήμος Πάρου για το ζήτημα των ανεμογεννητριών, ανατίθεται στον κ. Κόλλια, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση, διαθέτει υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση στα ζητήµατα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία είναι απαραίτητη δεδοµένης αφενός της σπουδαιότητας του εν λόγω ζητήµατος για το ∆ήµο και αφετέρου της ιδιαίτερα σύνθετης και περίπλοκης φύσης των κρινόµενων νοµικών ζητηµάτων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τα οποία απαιτούν εξειδικευµένη επιστηµονική γνώση και επάρκεια.

Ξεκαθάρισμα των προθέσεων όσων αντιτίθεται στα φαραωνικά έργα

Στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου, συνεδρίασε και το Δίκτυο Δημάρχων για την Αειφορία, την Ισόρροπη Ανάπτυξη και τις ΑΠΕ».

Μέλος του Δικτύου, όπως και πολλοί Δήμαρχοι των Κυκλάδων, και ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, τοποθετήθηκε ενώπιων των συναδέλφων του από όλη τη χώρα, προκειμένου να αποσαφηνίσει το γεγονός, ότι οι Κυκλάδες, σε καμία περίπτωση δεν αντιτίθενται στις ΑΠΕ ή στη βιώσιμη ενέργεια, αλλά στην εκμετάλλευση, την ασυδοσία και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως ο ίδιος τόνισε.

Το Δίκτυο, που αποτελείται από 32 δημάρχους απ΄ όλη τη χώρα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κυρίως εγκατάστασης ανεμογεννητριών στους δήμους τους, εξέδωσε ψήφισμα το οποίο κατατέθηκε στην Ολομέλεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

Οι δήμαρχοι που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, επανέλαβαν για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά υπέρ μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και σε έναν ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό, με προστασία των ιδιαίτερων ταυτοτικών χαρακτηριστικών και με σεβασμό στην οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική πραγματικότητα των επιμέρους Δήμων.

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, δήλωσε σχετικά, πως «ο παριανός και κυκλαδίτικος λαός δεν είναι αντίθετος στις ΑΠΕ, αλλά στην εκμετάλλευση και στην ασυδοσία. Συγκεκριμένα, στην Πάρο δεν ενδείκνυται η εγκατάσταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων που θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα τον παραδοσιακό χαρακτήρα και το φυσικό κάλλος του νησιού, πλήττοντας ταυτόχρονα την κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων του νησιού που είναι ο τουρισμός. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι τα έργα ΑΠΕ, όταν δεν υλοποιούνται με οργανωμένο τρόπο, σχεδιασμό και με τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, έχουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουν».

Στη συνεδρίαση του Δικτύου μετείχε επίσης ο νομικός σύμβουλος του Δικτύου και γνώστης του Ευρωπαϊκού Δικαίου, κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, πρώην Δήμαρχος Σάμου, ο οποίος ενημέρωσε για την Αναφορά των Δημάρχων για τα νησιά του Αιγαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, με τη χρηματοδότηση της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου.

blank

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

eleven − 5 =